mikroregion Zálesí
Uživatel: nepřihlášen přihlásit nápověda
--------
Hledání 
Využíváme data
ePusa.cz
Akce v kraji
Fond Vysočiny

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Fondu Vysočiny

 
ČeskyEnglishDeutsch

Stanovy svazku obcí Mikroregionu Zálesí

Plné znění stanov svazku obcí Mikroregionu Zálesí

1.Základní ustanovení

Svazek obcí mikroregionu Zálesí ( dále jen SOMZ ), je dobrovolným svazkem obcí dle § 49 zákona 128 / 2000 Sb.

 

2. Název a sídlo SOMZ

Název: Svazek obcí mikroregionu Zálesí, zkráceně SOMZ.

Sídlo:   Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

 

3. Předmět činnosti

Ochrana společenských zájmů mikroregionu Zálesí.

Koordinace činnosti a podpora rozvoje zejména v následujících oblastech:

 • Průmysl a služby, technická infrastruktura
 • Zemědělství, venkovské oblasti
 • Cestovní ruch
 • Lidské zdroje a sociální infrastruktura
 • Životní prostředí
 • Péče o kulturní a přírodní dědictví
 • Dopravní obslužnost regionu
 • Spolupráce mezi partnerskými obcemi v zahraničí
 • Využití netradičních zdrojů energie
 • Územní plánování

Příprava a spoluúčast při zpracování a realizaci projektů především v uvedených oblastech za účelem rozvoje mikroregionu.

Získávání účelových dotací, grantů a dalších typů finančních zdrojů do území mikroregionu.

Spolupráce se studijními, informačními a koordinačními centry, jejichž činnost souvisí s podporou hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje mikroregionů.

Spolupráce se sousedními mikroregiony.

Spolupráce s obcemi.

Spolupráce s podnikatelskými subjekty.

 

4. Členství

Členem SOMZ se může stát obec za předpokladu, že:

 • Předloží písemnou přihlášku, jejíž součástí je souhlas zastupitelstva příslušné obce.
 • Vyjádří souhlas se stanovami SOMZ
 • Její členství schválí členská schůze SOMZ.
 • Uhradí stanovený příspěvek.

 

5. Zánik členství

Členství v SOMZ zaniká:

 • Vystoupením vždy k 31. 12. každého roku písemnou výpovědí zaslanou na adresu sídla SOMZ a to nejpozději jeden měsíc před tímto datem.
 • Členství zanikne teprve po úplném majetkovém vypořádání mezi členem a SOMZ , pokud člen vystupuje  v průběhu realizace akce ( projektu ), která se jej týká. Zánik členství konstatuje schůze SOMZ svým usnesením.
 • Zánikem SOMZ
 • Vyloučením ze SOMZ, pokud poškozuje hrubým způsobem zájmy SOMZ. O vyloučení rozhoduje členská schůze. Vylučovaný člen má právo na předchozí slyšení. Důvodem vyloučení může být i neplacení schválení ročních členských příspěvků nebo jiné závažné porušení stanov SOMZ. Vyloučení konstatuje členská schůze usnesením.

 

6. Členské a účelové příspěvky

Členové platí základní roční členské příspěvky a účelové příspěvky. Příspěvky se poukazují na samostatný účet SOMZ na základě vystavení faktury v předepsané lhůtě splatnosti.

Výši základních ročních členských příspěvků a termín splatnosti na každý další kalendářní rok stanoví členská schůze. V případě ukončení členství nemá vystupující nárok na vrácení tohoto příspěvku.

Výši účelových příspěvků jednotlivých členů schvaluje schůze členů podle podílu jednotlivých členů na realizované akci ( projektu ) a to zpravidla ještě před zahájením akce ( projektu ).

 

7. Majetkové poměry

SOMZ hospodaří s majetkem, který do svazku ze svého vlastního majetku vložily obce podle stanov a dále s majetkem, který získal svou činností a je tvořen z příspěvků členů, dotací, grantů, sponzorských příspěvků, darů a z výnosů z vlastní hospodářské činnosti. Finanční prostředky lze používat pouze k realizaci předmětu činnosti SOMZ. Majetek vložený do hospodaření zůstává ve vlastnictví obce. SOMZ může s tímto nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které na ně členská obec přenesla podle stanov. Majetková práva k vlastnímu majetku členských obcí, která jsou vyhrazena zastupitelstvu jednotlivých členských obcí, nelze převést na SOMZ.

 

8. Práva a povinnosti členů

Každý člen má právo:

 • Zúčastňovat se aktivně činnosti SOMZ a být o jeho činnosti informován.
 • Navrhovat na jednáních SOMZ usnesení a hlasovat o nich.
 • Dostávat informace o hospodaření SOMZ a požadovat případná vysvětlení.
 • Využívat výsledky činnosti SOMZ.

 

Každý člen má povinnost:

 • Dodržovat stanovy SOMZ.
 • Hájit zájmy SOMZ.
 • Napomáhat naplňování předmětu činnosti SOMZ.
 • Platit členské příspěvky.

 

9. Hospodaření SOMZ

Veškeré hospodaření SOMZ se řídí ustanovením zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a to především s odkazem na § 38 a § 39.

SOMZ sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. Rozpočet a jeho změny schvaluje schůze členů SOMZ. SOMZ vede účetnictví o svých příjmech a výdajích a  o stavu a pohybu majetku tak, jak předepisuje příslušné a  související předpisy.

 

10. Orgány SOMZ

Orgány SOMZ jsou:

 • Předseda
 • Členská schůze

 

11. Předseda

Je statutárním zástupcem SOMZ, podepisování za SOMZ se děje tak, že k názvu SOMZ připojí předseda nebo jeho zástupce svůj podpis.

Je volen rozhodnutím členské schůze na dobu jednoho ze zástupců členů SOMZ.

Odpovídá za správu majetku a nakládá s finančními prostředky SOMZ v souladu s rozpočtem SOMZ a případnými rozpočtovými změnami.

 

12. Členská schůze SOMZ

Je nejvyšším orgánem SOMZ.

Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát v kalendářním roce.

Je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpolovičního počtu statutárních nebo zplnomocněných zástupců všech členských obcí.

Všichni členové jsou na členské schůzi zastupováni svými statutárními, popř. zplnomocněnými zástupci a disponují jedním hlasem rozhodujícím.

K přijetí platného usnesení včetně volby předsedy a jeho zástupce je třeba souhlasu nadpolovičního počtu všech členů SOMZ.

Každoročně volí předsedu  a jeho zástupce.

Schází se dle potřeby, minimálně však jednou v kalendářním roce.

Svolává ji předseda SOMZ písemnou pozvánkou všem členům SOMZ, termín členské schůze musí být oznámen nejméně 7 dní před jejím konáním.

Jednání členské schůze řídí její předseda nebo jím nebo členskou schůzí pověřený předsedající.

Členské schůze se mohou zúčastnit i další zástupci každého člena, avšak pouze s hlasem poradním.

Do působnosti členské schůze patří:

 • Schválení, změny a doplnění stanov a to formou číslovaného dodatku.
 • Volba a odvolání předsedy  a zástupce předsedy.
 • Schválení rozpočtu a jeho změn a účetní uzávěrky SOMZ.
 • Rozhodnutí o zániku nebo transformaci, popř. sloučení či rozdělení SOMZ.
 • Schvalování základních směrů činnosti SOMZ na kalendářní rok, posouzení činnosti SOMZ z hlediska jeho předmětu činnosti a realizace přijatých usnesení.
 • Rozhodování o vyloučení člena SOMZ.
 • Stanovení výše ročního členského příspěvku a termínu jeho splatnosti.

 

13. Kontrola SOMZ

Každá členská obec má právo svými pověřenými pracovníky samostatně kontrolovat plnění usnesení přijatých na členské schůzi, všechny účetní operace a jejich soulad s příslušnými předpisy, hospodaření s majetkem v souladu s příslušnými předpisy a stanovami SOMZ.

 

14. Zánik SOMZ.

Mikroregion může zaniknout pouze rozhodnutím členské schůze. K tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu prosté většiny všech zástupců členů SOMZ s hlasem rozhodujícím.

Před zánikem Mikroregionu bude provedena likvidace, jestliže majetek nepřechází na případného právního nástupce. O způsobu likvidace majetku a vyrovnání závazků SOMZ rozhodne členská schůze , která určí též likvidátora SOMZ.

V případě zániku SOMZ požádá předseda SOMZ o výmaz z registru u Okresního úřadu Pelhřimov.

 

15. Závěrečná ustanovení

Smlouva o vytvoření svazku obcí  i Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 27. listopadu 2000 v Humpolci.

Podpisy statutárních zástupců členských obcí:

Obec Čejov, zastoupená starostou panem Zdeňkem Moravcem

Obec Budíkov, zastoupená starostou paní Marií Žáčkovou

Město Humpolec, zastoupená starostou panem Janem Kotenem

Obec Horní Rápotice, zastoupená starostou panem Františkem Horkým

Obec Kaliště, zastoupená starostou panem ing. Janem Rodem

Obec Komorovce,  zastoupená starostou panem ing. Petrem Machkem

Obec Sedlice, zastoupená starostou panem AloisemVackem

Obec Senožaty, zastoupená starostou panem Václavem Boháčkem

Obec Vystrkov, zastoupená starostou panem Jozefem Michalíkem

Obec Želiv, zastoupená starostou panem Karlem Chmelem

Obec Kejžlice,  zastoupená starostou panem Václavem Zástěrou

Přidal(a): ao


O úroveň výš O úroveň výš
Navštivte

Vánoční balíček

Počasí
Střední Čechy8°Cprehanky
Jižní Čechy8°Cprehanky
Západní Čechy9°Cprehanky
Severní Čechy7°Cprehanky
Východní Čechy6°Cprehanky
Jižní Morava9°Cprehanky
Severní Morava8°Cprehanky
BIO = 1
 

Realizace: PTL, s.r.o. Vše | Pro turisty | Pro občany | Pro podnikatele | Mikroregion | Administrace © 2004, Mikroregion Zálesí